Научно списание за образовни прашања

УПАТСТВО
за учество во списанието Педагошка ревија

 

 1. СПЕЦИФИЧНОСТИ ВО ПИШУВАЊЕТО НА ТРУДОТ

Технички аспекти

Електронската форма на трудот треба да биде изработена според следните стандарди:

1.Општи параметри:

 • Microsoft Word документ;
 • Формат: B5 (ISO) – (17,6 x 25 cm);
 • Маргини: Top: 2,54; Bottom: 2,54; Left: 3,17; Right: 3,17.
 • Обем на трудот: Tрудот треба да опфати од 5 до 8 страници печатен текст (насловната страница не е вклучена). 
 1. Специфични параметри:
 • резиме (апстракт) – фонт: Times New Roman – 10 pt;
 • обем: од 150 – 200 зборови со вклучени клучни зборови.
 • порамнување: од двете страни (јustified);
 • број на клучни зборови: 3 -5, – фонт: Times New Roman – 9pt, italic;
 • интегрален текст – фонт: Times New Roman, големина на букви 11 pt;
 • проред: единечен (single).

Редослед  на компонентите на трудот:

 1. Трудот започнува со насловна страница на која се наоѓаат следните податоци за авторот: титула; име и презиме; институција во ко­ја работи; работно место; контакт адреса (електронска) и број на те­ле­фон.
 2. На втората страна:

а)   во горниот лев агол се наведува името и презимето на авторот / авторите, во следната форма:

Ана ИВАНОВА*;

б)   два празни реда;

в)   наслов на трудот (насловот се пишува со големи задебелени буквиBold, големина 12 pt,со лево порамнување);

г) еден празен ред;

д) резиме (апстракт):

ѓ) оформување на текстот:

 • Наслови: се пишуваат со големи задебелени букви, лево порамнување;
 • Поднаслови: мали задебелени букви, порамнети на лево;

е) заклучок;

ж) користена литература.

Заснованост врз толкувања од други автори или референци

Повикувањето на туѓи мисли и идеи во оригинална форма, согласно со АПА стилот на цитирање, треба да се внесе во самиот текст, каде што во заграда ќе се напише само презимето на авторот, годината на издавање на книгата и страницата од кадешто се преземени мислите.

Во текстот на трудот веднаш до цитатот или парафразата во заграда се наведува презимето на авторот (или авторите[1]), годината на издавање и бројот на страници.

Пример 1:

„Основните карактеристики на наставата по јазик можат да се дефинираат на следниот начин (Berns, 1990: 104): ….“

Пример 2:

“Se llama desarrollo interlingual a todo proceso por el que debe pasar el que está aprendiendo la lengua para ser capaz de hablarla tan bien o casi tan bien como un hablante nativo.” (Bello, P., A. Feria, J. M. Ferrán, et. al, 1990: 17)

Референците целосно се пишуваат на крајот на трудот (Корис­тена литература) поАПА стилот по следниот редослед:

Книги 

Книга од еден автор:

Sala, M. (1998). Lenguas en contacto. Madrid: Gredos 

Други книги од истиот автор:

Sala, M. (1970.) Estudios sobre el judeoespanol de Bucarest. México: Universitas 

Книга од два или повеќе автори

Alvar, Manuel & Potier, Bernard (1983). Morfologia historica del espanol.

Madrid: Gredos 

Непознат или анонимен автор

Cantar de Mio Cid (2a edición). (1998). Ed. de Alberto Montaner. Barcelona:

Crítica 

Автор и уредник

García Lorca, Federico. (1997). La casa de Bernarda Alba. (Allen Josephs, Ed.)Madrid: Cátedra

Дело во антологија

(1994). El moro de Antequera. En Paloma Díaz Mas (Ed.), Romancero (pp. 184-186). Barcelona: Crítica

Напомена: Наслови на песни, кратки приказни, есеи или статии во книга не се наведуваат со подвлечени, задебелени или закосени букви, ниту во наводници. Единствено насловот на антологијата се наведува во курзивни (закосени) букви. 

Превод

Homer. (1978). Ilijada (Miloš Đurić, prevod). Novi Sad: Matica Srpska 

Владини документи

Johnson, M. (1987). Toward a Cleaner Air Enviroment. Enviromental ProtectionAgency. Office of Air and Water Programs. Washington: GovernmentPrinting Office 

Статии

Статија во весник или списание

6 American Psychological Association31

Напомена: Насловите на статиите не се наведуваат во курзивни букви, ниту во наводници. Со закосени или со подвлечени букви се пишува насловот на весникот или на списанието. 

Статија во неделен или двонеделен весник

Rosa Mendes, P. (20 junho 1999). A flor apesar. Publica, pp. 24-31 

Статија во месечен или двомесечен весник

Bofill, Rosario (1998, diciembre). La bondad de la Inquisición. El ciervo, p. 8. 

Непотпишана статија во весник или во списание

Cairo Plan of Action. (2000, julio). Dialogo mediterraneo, p. 13. 

Статија во списание со континуирана нумерација

Gimeno, F. (1981) Dimensiones del multilingüismo. Revista espanola de

linguistica. IX, 341-373.

Напомена:Со закосени букви се наведете го бројот на том, при што се повтору­ваат сите цифри: се пишува 1250-1265, а не 1250-65.

Статија во списание во кое одделно се нумерира секој број

Robles, C. (1985). Transculturación lingüística. Las lenguas de Mexico, 7 (2), 65-89.

Напомена:се подвлекува бројот на том, а потоа, во заграда, се наведува бројот на сепаратот. 

Статија во весник

Sánchez Cámara, I. (2001, 8 de agosto). La confianza. ABC, p. 13.

Непотпишана стстија во весник

Niegan el asesinato del nino nigeriano en Londres. (2001, 8 de agosto). ABC, p. 27. 

Воведни статии

Martín Ferrand, M. (1998, 31 de mayo). Leyes, cárceles y presos. [Editorial.] ElPais semanal pp. 2-3.

Непотпишан вовед

Del deporte: un duelo épico. (2001, 8 de agosto). [Editorial.] ABC, p. 3.32 

Приказ

Hernández Miguel, L. A. (Enero – Junio 1981). Statistics for Linguists. [Resena deAnshen, F., Statistics for Linguists]. Revista espanola de linguistica, pp.241-242. 

Реализирано интервју

Nono, Luigi. (1998). En torno a Prometeo. [Entrevista con Massimo Cacciari.]

Archipelago, 32: 35-46. 

Компјутерски програми

Microsoft word. Vers. 5.0. [Computer software]. (1989). Microsoft.

FilmAndrić, R. (Reditelj). (1998). Tri palme za dve bitange i ribicu [film]. Dakar. 

Звучни записи

Uxía (Intérprete). (2000). Aves. Danza das areias [Album]. Virgin Records

Espana, S.A. 

Телевизиски или радио програми

Utisak nedelje [Televizijski program]. (25. jul 2001). Beograd: Studio B 

Предавања или говори

Jevtović, Rastko. (2001, 3. maj). Modernistička književnost i pravoslavna

književnost. Predavanje održano na Filološkom fakultetu, Beograd 

Необјавени извори

Според АПА стилот необјавените написи се сметаат за лична докумен­та­ција и и не се наведуваат како референци.

 1. СПЕЦИФИЧНОСТИ НА ОДРЕДЕНИ ТИПОВИ ТРУДОВИ

А) Емпириски труд (труд со истражување): Трудот, покрај горе­наведеното, содржи вовед или пристап кон проблемот кој се истражувал, значење на проблемот и неговото истражување, методологија на истражувањето, односно: цели на истражувањето и очекувани резултати, методи, техники и инструменти, добиени резултати, констатации и предлози за практична имплементација на резултатите.

Б)Теориски труд: Значење на проблемот кој се опишува, теориските основи на кои се заснова, разработка на самиот проблем и лични видувања како заклучок.

В) Труд кој произлегува од практикатаили насоки на прак­тична примена на некој проблем: Значење на проблемот  чии прак­тични елементи се прикажуваат, опис на проблемот во прак­тиката (опис на практиката), значењето на практичната примена на конкретното прашање (метод, форма, комуникација и сл.) и заклучок.

Г) Други прилози (прикази, критики, хроники и сл.)

III. ДОСТАВУВАЊЕ НА ТРУДОТ

Трудот треба да се достави до Редакцијата во печатена и во електронска форма (доставувањето задолжително ги вклучува двете форми).

 1. Трудовите во печатена форма се доставуваат во три примероци, лично или на адресата на Факултетот:

Педагошки факултет „Св. Климент Охридски“ – Скопје,

бул „Партизански одреди“, б.б.

со назнака: За списанието Педагошка ревија

 1. Електронската форма може да сеиспратипо електронскапоштана следната адреса: revija@gmail.com, или да се достави кај секретарот на списанието на некоја од надворешните мемории (USB, CD-disk, DVD и сл.).
 2. При доставувањето на трудот авторот треба да поднесе и писмена изјава за тоа дека пријавениот труд не е претходно објавуван. 

Забелешка: ПЕЧАТЕНИТЕ ТЕКСТОВИ НЕ СЕ ВРАЌААТ.

НАПОМЕНА:

Пред да бидат објавени, пристигнатите трудови ќе подлежат на рецензија, за што авторите ќе бидат навремено информирани. 

Од Редакцијата на списанието

„Педагошка ревија“

*Доколку трудот е напишан од неколку автори, тогаш податоците се внесуваат за секој автор одделно.

[1]Вообичаено се наведуваат презимињата на првите три автори. Доколку бројот на автори е над 3 се употребува скратеницата et al.

INSTRUCTIONS
 for participation in the journal
Pedagogical Magazine

 

 1. SPECIFICATIONS FOR THE WRITING OF THE ARTICLE

Technical aspects for the writing of the article

The electronic form of the article should be made according to the following standards:

 1. General Parameters:
 • Microsoft Word document;
 • Format: B5 (ISO) – (17,6 x 25 cm);
 • Margines: Top: 2,54; Bottom: 2,54; Left: 3,17; Right: 3,17.
 • Size of the article: The article should be from 8 to 10 pages long (front-page not included).
 1. Specific Parameters:
 • Font: Times New Roman, font size 11 pt;
 • Line spacing: Single. 

Order of the Components of the Article:

 1. The article starts with the front page on which the following information about the author is placed: title; name and surname; the institution in which he/she works in; job position; contact address (e-mail) and phone number; number of the transactional account and name of the bank.
 1. On the second page:

а) the name and surname of the author/authors is/are written in the upper left corner as in the example:

Ana IVANOVA[1];

 1. b) two empty lines;
 2. c) title of the article (the title is written with capital bold letters, size 12 pt, left alignment);
 3. d) one empty line;
 4. e) summary: font size – 10 pt; alignment justified; the summary should contain at least 150 words (14 to 18 lines); key words: there should be at least 3 (three) and maximum 5(five) key words;
 5. f) finished text;
 • the titles are written with capital bold letters, left alignment;
 • the sub-titles are written with small bold letters, left alignment.
 1. g) conclusion;
 2. h) references.

Foundation on interpretation of other authors or references in the article

Reference to opinions and ideas of others needs to be inserted in original in the text itself, and in brackets, only the surname of the author, the year of publishing and the page from where the opinion is taken, will be written.

In the text right next to the quote or the paraphrase, in brackets the name of the author (or authors)[2], the year of publishing and the number of pages are cited.

Example 1:

„Основните карактеристики на наставата по јазик можат да се дефинираат на следниот начин (Berns, 1990: 104): ….“

Example 2:

“Se llama desarrollo interlingual a todo proceso por el que debe pasar el que está aprendiendo la lengua para ser capaz de hablarla tan bien o casi tan bien como un hablante nativo.” (Bello, P., A. Feria, J. M. Ferrán, et. al, 1990: 17)

The references are fully written at the end of the article (Used literature) in APA Style in the following order:

Books 

A Book by one author:

Sala, M. (1998). Lenguas en contacto. Madrid: Gredos 

Other books by the same author:

Sala, M. (1970.) Estudios sobre el judeoespanol de Bucarest. México: Universitas 

A book by two or more authors:

Alvar, Manuel & Potier, Bernard (1983). Morfologia historica del espanol.

Madrid: Gredos 

Unknown or anonymous author

Cantar de Mio Cid (2a edición). (1998). Ed. de Alberto Montaner. Barcelona:

Crítica 

Author and editor

García Lorca, Federico. (1997). La casa de Bernarda Alba. (Allen Josephs, Ed.) Madrid: Cátedra 

An article in anthology

(1994). El moro de Antequera. En Paloma Díaz Mas (Ed.), Romancero (pp. 184-186). Barcelona: Crítica

Notice: Titles of songs, short stories, essays or articles are not cited with underlined, bold or cursive letter and are not put in inverted commas. Only the title of the anthology is put in cursive (italic) letters. 

A translation

Homer. (1978). Ilijada (Miloš Đurić, translation). Novi Sad: Matica Srpska 

Government documents

Johnson, M. (1987). Toward a Cleaner Air Enviroment. Enviromental Protection Agency. Office of Air and Water Programs. Washington: Government Printing Office 

Articles

An article in a newspaper or magazine

6 American Psychological Association 31

Notice: The titles of the articles are not written in cursive letters and are not put in inverted commas. Only the title of the newspaper or the magazine is written with cursive or underlined letters. 

An article in weekly or biweekly newspaper

Rosa Mendes, P. (20 junho 1999). A flor apesar. Publica, pp. 24-31 

An article in monthly or bimonthly newspaper

Bofill, Rosario (1998, diciembre). La bondad de la Inquisición. El ciervo, p. 8. 

An article without author in a newspaper or magazine

Cairo Plan of Action. (2000, julio). Dialogo mediterraneo, p. 13. 

An article in a magazine with continuous numeration

Gimeno, F. (1981) Dimensiones del multilingüismo. Revista espanola de

linguistica. IX, 341-373.

Note: Cite the number of the volume with cursive letters, and write all digits: one needs to write 1250-1265, and should not write 1250-65.

An article in a magazine in which each issue is enumerated

Robles, C. (1985). Transculturación lingüística. Las lenguas de Mexico, 7 (2), 65-89.

Note: the number of the volume is underlined, and in brackets, afterwards, the number of the separator is cited. 

An article in a newspaper

Sánchez Cámara, I. (2001, 8 de agosto). La confianza. ABC, p. 13. 

An article in a newspaper whose author is not mentioned

Niegan el asesinato del nino nigeriano en Londres. (2001, 8 de agosto). ABC, p. 27. 

Introductory articles

Martín Ferrand, M. (1998, 31 de mayo). Leyes, cárceles y presos. [Editorial.] ElPais semanal pp. 2-3.

An introduction whose author is not mentioned

Del deporte: un duelo épico. (2001, 8 de agosto). [Editorial.] ABC, p. 3. 32 

Summary

Hernández Miguel, L. A. (Enero – Junio 1981). Statistics for Linguists. [Resena de Anshen, F., Statistics for Linguists]. Revista espanola de linguistica, pp. 241-242. 

A realized interview

Nono, Luigi. (1998). En torno a Prometeo. [Entrevista con Massimo Cacciari.]

Archipelago, 32: 35-46. 

Computer programs

Microsoft word. Vers. 5.0. [Computer software]. (1989). Microsoft.

Film Andrić, R. (Reditelj). (1998). Tri palme za dve bitange i ribicu [film]. Dakar. 

Audio recordings

Uxía (Intérprete). (2000). Aves. Danza das areias [Album]. Virgin Records

Espana, S.A. 

Television or radio programs

Utisak nedelje [Televizijski program]. (25. jul 2001). Beograd: Studio B 

Lectures or speeches

Jevtović, Rastko. (2001, 3. maj). Modernistička književnost i pravoslavna

književnost. Predavanje održano na Filološkom fakultetu, Beograd 

Unpublished sources

According to the APA Style, the unpublished  texts are considered to be personal documentation and are not cited as references.

 1. SPECIFICATIONS OF PARTICULAR TYPES OF ARTICLES

А) Empirical article (analysis article): The article aside from the previously mentioned, contains introduction or introduction to the matter that was researched, the importance of the matter and its research, methodology of the research, i.e.: goals of the research and expected results, methods, techniques and instruments, received results, findings and suggestions for practical implementation of the results.

 B)Theoretical article: The importence of the matter which is described, the theoretical foundations on which it is based, development of the matter itself and personal opinions as a conclusion.

 1. C) Article which emerges from the practice or directions for practical implementation of some matter: The importance of the matter whose practical elements are presented, description of the matter in the practice (description of the practice), the importance of the practical application of the concrete matter (method, form, communication etc.) and conclusion.
 2. D) Other supplements (prezentations, reviews, chronicles etc.)

III. SUBMISSION OF THE ARTICLE

The article should be submitted to the editorial staff in print and electronic form (the submission compulsorily includes both forms on macedonian and english language).

The articles in print form are submitted in three copies, personaly or at the address of the Faculty:

Faculty of Pedagogy “St. Kliment Ohridski” – Skopje,

bul. “Partizanski odredi” b.b.

with remittance: For the journal Pedagocial Magazine 

The electronic form can be sent via e-mail on the following address: pedagoskarevija@pfsko.ukim.edu.mk,  or it can be submitted to the secretary of the journal on some external memory devices (USB, CD, DVD etc.).

 

Note: THE PRINTED TEXTS ARE NOT RETURNED 

NOTE:

Before being published, the submitted articles will undergo review, for which the authors will receive due notice. 

From the Editorial staff of the Journal

Pedagogical Magazine 

[1] If the article is written by more than one author, then the information for each author is inserted separately.

[2] Usually the names of the first three authors are mentioned. If the number of authors is higher than 3, the abbreviation at al. is used.

ISSN 1857-7105 print

ISSN 2545-4307, on line
CALL FOR PAPERS

February 2023
M T W T F S S
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728  
Настани
 • No Events